Jærmuseeet

Utgangspunktet for den nye utstillingen i Torpedoverkstedet var at dette skulle være første del av relokaliseringen av Rogaland Krigshistoriske Museum fra Soma til Sømmevågen hvor museet skulle samlokaliseres med Flyhistorisk Museum Sola.

Samlokaliseringen av de to museene i Sømmevågen var i sin tid en av årsakene til at Flyhistorisk Museum Sola og Rogaland Krigshistoriske Museum hadde blitt en del av Jærmuseet gjennom hver sin konsolideringsavtale fra 2012. Med konsolideringsavtalen fikk Jærmuseet ansvaret for den daglige driften og forvaltningen av de to museene. Sola kommune var også part i konsolideringsavtalen og forpliktet seg gjennom avtalen blant annet til å stille tilstrekkelige bygg til disposisjon for museumsdriften.

I 2014 kjøpte Sola kommune deler av Sømmevågen fra Forsvaret.  Målet med kjøpet var å sikre et areal som på sikt kunne danne utgangspunkt for et større  museums- og rekreasjonsområde i Sømmevågen. Blant byggene som var med på kjøpet var Torpedoverkstedet.

Torpedoverkstedet ble bygd av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig, og fungerte på den tiden som et torpedoverksted for de tyske sjøflyne som opererte fra Sola Sjø innerst i Sømmevågen. I etterkant av andre verdenskrig hadde bygget blitt benyttet av Forsvaret. Da kommunen kjøpte bygget ble det benyttet som lager og verksted for NATOs hobbybåtklubb.

Ettersom bygget hadde stort vedlikeholdsbehov og måtte oppgraderes til en viss standard for fylle sin nye rolle som utstillingslokale, satte kommunen i gang et større renovasjonsarbeid parallelt med at utstillingsarbeidet ble igangsatt som et samarbeidsprosjekt mellom Jærmuseet og venneforeningen ved Rogaland Krigshistoriske Museum. I første omgang fokuserte utstillingsgruppen på å utvikle et utstillings- og formidlingskonsept som var spesielt rettet mot elever på ungdomsskolen.

Vi ønsket å lage en krigshistorisk utstilling som skilte seg fra de krigshistoriske utstillingene vi stort sett finner rundt omkring, i Norge så vel som internasjonalt. Krigshistoriske utstillinger har ofte en klar tidslinje som strekker seg over tre hoveddeler. Utstillingene starter med den tyske invasjonen og en intens forsvarskamp mot de tyske styrkene som invaderer landet. Deretter kommer okkupasjonsårene som preges av intens motstandskamp mot den tyske okkupasjonsmakten. Utstillingene avsluttes deretter med frigjøringen og freden.

Om man ikke har en spesiell interesse for tematikken, sitter man derfor gjerne igjen med en følelse av å ha sett alle utstillingene som dreier seg om andre verdenskrig dersom man har besøkt to-tre slike utstillinger. Vi ønsket at vår krigshistoriske utstillingsformidling og –design skulle bryte med denne tradisjonen.